Category Archives: media camp athens

3rd Media Camp Athens 2010 Announcement

It has been a little less than 2 years since the first MediaCamp and exactly a year since the second. Today we are announcing the 3rd Media Camp Athens 2010!

3rd Media Camp Athens 2010

The links:

The schedule:

 • Friday April 9, 19:00-21:00: Organizers meet with the presenters and everyone interested in participating in shaping the events.
 • Saturday April 10, 10:00-21:00: MCA #3 Day 1
 • Sunday April 11, 10:00-21:00: MCA #3 Day 2

The venue:

Advertisement

We vs Me session at MediaCamp2

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τον τρόπο με τον όποιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Τα social media ή κοινωνικά μέσα είναι εργαλεία επικοινωνίας. Μας δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με πολλαπλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα με άλλους. Μεταφέρουμε ιδέες, γνώση, φωνή και εικόνα. Το status στο facebook ή το twitter τι σημασία έχουν; Γιατί τα χρησιμοποιούμε; Τι μας απασχολεί στις συζητήσεις στον ψηφιακό κόσμο και πόσο αυτά μας απασχολούν και όταν σβήνει η οθόνη;

The progress of technology offers us more choices in the way we communicate with each other. Social media are communication tools, giving us the opportunity to communicate in many ways and at different levels with others, transfer ideas, knowledge, voice and image. What does our status message on facebook or twitter mean? Why do we use them? What matters to us in our conversations in the digital world, and does it matter to us in the “real” world?

flipchart2shorter

Στην συζήτηση που ονομάσαμε “We vs Me” προσπαθήσαμε να δείξουμε το πως μπορούμε εμείς σαν άτομα αλλά και σαν εταιρίες να χρησιμοποιήσουμε την επικοινωνία και τα εργαλεία της, για να έρθουμε σε επαφή με άλλους, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τους άλλους, να βοηθήσουμε. Αναρωτηθήκαμε το πως σχετιζόμαστε εμείς ως άτομα με την κοινότητα, στην περίπτωση μας τη διαδικτυακή, και ευρύτερα με την κοινωνία ως σύνολο.

In our discussion “We vs Me” we talked about how we as people and companies could use communication and its tools to contact others, to exchange opinions, to listen to others, to help. We thought about how we are related as single identities to the community, in our case online community, and to society in general.

Η Σοφία το περιγράφει σε ένα ποστ της:”Βρες μια ιδέα μεγαλύτερη από εσένα. Με άλλα λόγια, βρες ένα όραμα, ένα όνειρο…Σκέψου το επόμενο μεγάλο πράγμα, την επανάσταση, σκέψου να κάνεις τα πράγματα καλύτερα για πραγματικούς ανθρώπους…Προώθησε την ιδέα.” Οι ομιλίες στο TED αποτελούν παραδείγματα για το πως ιδέες μπορούν να προκαλέσουν συζήτηση και να γίνουν κίνητρο για άλλους, δεν είναι πάντα απαραίτητo να μιλάμε το πόσο συναρπαστικοί είμαστε και ποσό φοβερή είναι η εταιρία μας. Αντίθετα μια ιδέα  μπορεί να επιφέρει δράσεις και αντιδράσεις, διάλογο.

In one of her posts Sofia says ” Find an idea that is bigger than you. In other words, find a vision, a dream… Think about the next big thing, think about revolution, think about making things better for real people and not corporate entities. Promote the idea. TED talks are examples for how ideas may cause debate and move others, to become an incentive for others, it is not always necessary to talk about  how amazing we are and how wonderful our company is. Talking about an idea may cause actions, reactions and dialogue.

Η χρήση του twitter μπορεί να έχει θετικά ή/ και αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να είναι εργαλείο διάδρασης. Εμείς το καθορίζουμε και με τον ίδιο τρόπο καθορίζουμε τι περιεχόμενο κινούμε μεσώ αυτού. Ποσό μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος πίσω από ένα προφίλ; Θέσαμε το ερώτημα το πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν κάποιος που μας προσθέτει στους φίλους του στο facebook  ή “μας παρακολουθεί” στο twitter  πραγματικά ενδιαφέρεται για το τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε. Εμάς πόσο μας ενδιαφέρει; Για κάποιους υπάρχουν τα νούμερα της AGB, για άλλους τα νούμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνία σε νούμερα χάνει το κοινωνικό στοιχειό.

Using twitter may have positive and/ or negative results, it can be a tool for interactivity. We define it and with the same way we determine what content we move using it. How much do we care about the person beyond a profile? We questioned how we can be sure that someone who adds us on his contact list on facebook or to his “following list” on twitter is really interested in what we do, what we think. How much are we interested? For some AGB numbers are important, for others numbers on social networks. Communication in numbers misses the social point.

Επίσης με την τεχνολογία να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ιδεών και δημιουργικότητας  με την βοήθεια απλών εργαλείων. Η επικοινωνία ως διάλογος και όχι ως μονόδρομος  ήρθε ξανά στο προσκήνιο.  Δόθηκε αφορμή για συμμέτοχη σε νέες ιδέες και προσπάθειες με την δυνατότητα να ξεπεράσουν κάθε σύνορο και να γίνουν κομμάτι ενός παγκόσμιου δικτύου και να προκαλέσουν δράσεις σε ένα άλλο  σημείο του πλανήτη.  Η τεχνολογία  έγινε τρόπος ανάδειξης ιδεών, έδειξε την δραστηριότητα και διαμόρφωση κοινοτήτων στις όποιες συμμετέχουμε με τον ένα η άλλο τρόπο. Τι σημαίνει κοινότητα; Μοιραζόμαστε με μια ομάδα κοινά ενδιαφέροντα. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δημιουργούμε μαζί κάτι καινούργιο, είτε αυτό είναι ιδέες, απόψεις, εργασία. Μια κοινότητα σχηματίζεται από ανθρώπους με κοινές βάσεις, επιθυμιίες, ιδέες, οι όποιες επηρρεάζουν την ταυτότητα του καθένα μεμονομένα αλλά και την ταυτότηα της κοινότητας όπως και την σχέση με την κοινότητα. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την κοινότητα ως κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ ανθρώπων.

As technology develops, new opportunities for the growth of ideas and creativity with the help of simple tools are created. Communication as dialogue and not as one-way-communication is rising.  New ideas and efforts became a reason for participation and possibly exceeding borders and becoming part of a global network, causing actions at another point of the planet. Technology became a way of showing ideas, activity and building of communities where we participate in one or another way. What is the meaning of community? Sharing common interests. Helping each other. Creating something new together, whether ideas, opinions, work. A community is shaped by people with common background, desires, ideas, which influence the identity of every single person, the community’s identity as well as the relation with the community. We could say that a community is a common point that brings people together.

Vodpod videos no longer available.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σε επιχειρηματικά αυτιά κάτι παραπάνω από ρομαντικό. Στη συζήτηση μας όμως μιλήσαμε και για υγιές ανταγωνισμό στον επιχειρηματικό κόσμο. Στην Ελλάδα η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας δεν ενθαρρύνονται από το κράτος. Είναι προς το συμφέρον της αγοράς να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας και να αναδειχθούν καινοτομίες. Η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν σημαίνει απαραίτητα την αποτυχία μιας άλλης. Ο τομέας της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι κατάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτόν. Kάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της. Έτσι θα επωφεληθεί και ο ολόκληρος τομέας δράσης της.

To business oriented minds all this may sound a bit romantic. However, we also discussed about healthy competition in the world of business. In Greece new businesses, especially in technology, are not encouraged by the state.  It is in the interest of the market that this field will grow and to show innovation. The success of one business is not necessarily connected to the failure of another.  In the last few years the field of technology has developed in Greece,  the conditions are still not optimal to intensify activity. Each business has to focus on its own improvement. This could bring an improvement for the whole industry.

“We win collectively” ή “μαζί μπορούμε καλύτερα” θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα αυτής της συζήτηση.

The conclusion of our discussion could be “We win collectively” or “together we can better”.

Session by
Konstantina Zoehrer & Vassilis Fourniadis

Open Public Data session at MediaCamp2 – video

Vodpod videos no longer available.

via Xblog.gr

Η συζήτηση για τα Δημόσια Δεδομένα στο Media Camp Athens 2009

Social networks session at MediaCamp2

Η ανοιχτή συζήτηση για τα κοινωνικά δίκτυα βασίστηκε σε μια σύντομη εισήγηση με σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης για κατανόηση της διαλεκτικά αντίρροπης πορείας διαμόρφωσης των social networks – όπως συμβαίνει με τους consumers από τη μια μεριά και τους developers από την άλλη.

Πιο ειδικά, οι χρήστες παρουσιάζοντας τον εαυτό τους (identity construction) και προσπαθώντας να διαμορφώσουν το δικό τους πλαίσιο χρήσης (construction of biographical features) συμβάλλουν στην κατασκευή ενός γενικότερου κοινωνικού πλαισίου (social construction of reality).

Η πορεία των σχεδιαστών από την άλλη είναι ακριβώς αντίστροφη – όπου με αφετηρία την όποια αντίληψη για τα κοινωνικά δίκτυα και την κοινωνική πραγματικότητα, καταβάλλεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για να αναπτύξει ο χρήστης τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.

Όσοι ασχολούνται, εργάζονται ή απλά μιλούν (analysts) για τα κοινωνικά δίκτυα οφείλουν να έχουν υπόψη τους την παραπάνω αντίρροπη λογική ώστε να μπορούν να σχηματίζουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πως η διαφορετικότητα όλων μας (social individualization) σχετίζεται με το ξεχωριστό για τον καθένα μας τρόπο χρήσης των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου γενικότερα (web personalization).

Session by Evangelos Liotzis

Google App Engine session at MediaCamp2

During MediaCamp2 we had a round table discussion about GAE.

Last April Google launched the Application engine. On launch it was limited  to the first 10,000 developers who signed up to be part of a beta testing period. Since then the signups have been completely opened to anyone who wished to deploy applications on the Google cloud. This Feburay Billing was introduced taking App Engine officially out of Beta.

So what’s App Engine?

Google App Engine is a platform for building and hosting web applications on Google Web Servers.

Why?

Scalability, and peace of mind.

You no longer need to worry about the administration work, you just develop your web app.

Limitations

Limited to HTTP apps, no sockets, no local filesystem

1mb storage per object in data store

10mb per limit for http get / post requests

Big Table,  is a proprietary non-relational distributed database.

– Cannot do the expensive GROUP BY, SUM, COUNT(*) aggregate calculations

– Cannot join tables (no relations!)

So this is where things get interesting and complicated.

– So we wonder how are these things done?

different mindset

For GAE we need to put aside everything we have learned about relations and databases, and start thinking about what data will be needed.

All our aggregate operations need to be re-thought out and will be prepared.

Slides

Links

AppEngine Page

read more on the Wiki page for this session

Related open source projects

AppScale

HyperTable

Session by Vassilis Fourniadis

K2 demo from JoomlaCamp session at MediaCamp2

Στα πλαίσια του JoomlaCamp 2009 που έγινε στις 15 Μαρτίου, είχαμε την ευκαρία να παρουσιάσουμε στους παρευρισκομένους το νέο uber component K2, που ουσιαστικά προσθέτει στο Joomla! τα χαρακτηριστικά που πραγματικά έλειπαν από αυτό. Τι είναι το Κ2;

“K2 is a content construction component (similar to CCK for those acquainted with Drupal), which lets you create custom content types (items) for your Joomla! website. With K2, you can tranform your Joomla! website to a news site with author blogs, product catalogs, work portfolio, knowledge base, download/document manager, directory listing, event listing and more, all this bundled under one component!”Το Κ2 απέκτησε πρόσφατα το δικό του website στη διεύθυνση k2.joomlaworks.gr και μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν και να το δοκιμάσετε.

Download K2

via  JoomlaCamp

Licensing Music to Podcasters session at MediaCamp2

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του εξαιρετικά ενδιαφέροντος Media Camp Athens 2 έκανα μια παρουσίαση στις εκδηλώσεις του Podcamp με θέμα:

 1. Την αναζήτηση μουσικής ελεύθερης δικαιωμάτων.
 2. Τη αναζήτηση μουσικής στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων μέσω creative commons.
 3. Τις βασικές αρχές στα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.
 4. Πρακτικά θέματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το podcasting.
 5. Τα θέματα αδειοδοτήσεων που αφορούν σε μουσικά έργα που η χρήση του απαιτεί πρότερη συναίνεση των δημιουργών ή των οργανισμών συλλογικής που τους εκπροσωπούν.
 6. Τις θέσεις των εμπλεκόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στο θέμα αδειοδότησης μουσικής για χρήση σε podcasts.
  Τέλος υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση με το κοινό σε θέματα που αφορούν τις θέσεις των οργανισμών, τις χρεώσεις αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Η παρουσίαση μου στο podcamp σε αρχείο PDF.

Aκούστε επίσης ένα  enhanced podcast (αν το δείτε μέσω του iTunes της Αpple έχει φωτογραφίες, links & chapters) που είχα φτιάξει με το Garageband της Apple επ’ αφορμή της τελετής απονομής του Makemusic Contest 2007 του οποίου είχα την ευθύνη διοργάνωσης και παρουσίασης.

Αξίζει να ακούσετε την ομιλία μου στην έναρξης της τελετής απονομής που περιέχεται στο podcast που δείχνει πόσο τα όσα για τις εξελίξεις στη μουσική βιομηχανία τότε φαίνονταν μακριά μας αποτελούν σήμερα μέρος της υπό συνεχή διαμόρφωση κατάστασης.

 

original post here

Session by Antonis Plessas 

Installing Ubuntu on a EeePc at MediaCamp2

Για να εγκαταστήσουμε Ubuntu σε EeePc θα χρειαστούμε τα παρακάτω:

 • Ένα EeePc 🙂
 • Μία μνήμη usb flash τουλάχιστον 1 GByte
 • Την τελευταία διανομή Ubuntu
 • Το εργαλείο unetbootin
 • Και τέλος τον πυρήνα Interpid για το ubuntu στο eeePc έτσι ώστε να παίζουν όλες οι συσκευές

Διαδικασία:

Αφού κατεβάσατε τη διανομή του Ubuntu περάστε την στo flashάκι χρησιμοποιώντας το εργαλείο unetbootin που ανέφερα πιο πάνω.

Μετά κάντε επανεκίνηση και έχοντας το flashάκι συνδεδεμένο μπείτε στο bios του eeePc (πατήστε κατά την εκκίνηση το κουμπί F2) και ρυθμίστε το ώστε πρώτη συσκευή boot να είναι η μνήμη flash

Στην επανεκίνηση το eeePc θα bootάρει από το flashάκι και θα φορτώσει την εγκατάσταση του Ubuntu. Η διαδικασία είναι παρόμοια με την εγκατάσταση του Ubuntu σε ένα απλό Pc.

Δώστε προσοχή ώστε να μην διαγράψετε μία κατάτμηση μεγέθους περίπου 41 Mbytes αγνώστου τύπου που χρειάζεται το eeePc για δικές του λειτουργίες. Για αυτό καλό θα ‘ταν να κάνετε χειροκίνητη τμηματοποίηση του δίσκου (partitioning)

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κάντε επανεκίνηση χωρίς συνδεδεμένο το flashάκι ή αλλάξτε τις ρυθμίσης του boot και μπείτε στο νέο σας και ολόφρεσκο Ubuntu.

Τέλος για να δουλέψει το ασύρματο δίκτυο εφαρμόστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο site με τον πυρήνα του Ubuntu για eeePc.

Session by

Nikos Papagiannopoulos & Stafanos Boglou

Tastefull demo at MediaCamp2

Vicky gave us a quick demo of tastefull and then she
gave us a real taste of some sweets : )

View session photos here

Session by Vicky Koumantou

What’s happening in the next two weeks

upcoming events in the next two weeks:

Girl Geek Dinners #8
(Greece)  Friday, March 27 2009

Cloud Computing Expo
(New York, NY USA) March 30 – April 1, 2009
A Developers look at Windows Azure
(Athens, Greece) Wednesday, April 1, 2009

Web 2.0 Expo
(San Francisco, CA USA) March 31 – April 3, 2009
1st SEO Workshop Athens
(Athens, Greece) Friday, April 3 2009

OpenCoffee Thessaloniki #11 Business Workshop
(Thessaloniki, Greece) Sunday, April 4, 2009

Jelly #6
(Athens, Greece)  Sunday April 5, 2009

OpenCoffee #21
(Athens, Greece) Tuesday April 7, 2009

Mesh Conference
(Toronto, Canada) April 7-8, 2009
Let us know if you think we missed something : )
Updated on Wednesday April 1, 2009 3:59pm