We vs Me session at MediaCamp2

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τον τρόπο με τον όποιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Τα social media ή κοινωνικά μέσα είναι εργαλεία επικοινωνίας. Μας δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με πολλαπλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα με άλλους. Μεταφέρουμε ιδέες, γνώση, φωνή και εικόνα. Το status στο facebook ή το twitter τι σημασία έχουν; Γιατί τα χρησιμοποιούμε; Τι μας απασχολεί στις συζητήσεις στον ψηφιακό κόσμο και πόσο αυτά μας απασχολούν και όταν σβήνει η οθόνη;

The progress of technology offers us more choices in the way we communicate with each other. Social media are communication tools, giving us the opportunity to communicate in many ways and at different levels with others, transfer ideas, knowledge, voice and image. What does our status message on facebook or twitter mean? Why do we use them? What matters to us in our conversations in the digital world, and does it matter to us in the “real” world?

flipchart2shorter

Στην συζήτηση που ονομάσαμε “We vs Me” προσπαθήσαμε να δείξουμε το πως μπορούμε εμείς σαν άτομα αλλά και σαν εταιρίες να χρησιμοποιήσουμε την επικοινωνία και τα εργαλεία της, για να έρθουμε σε επαφή με άλλους, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τους άλλους, να βοηθήσουμε. Αναρωτηθήκαμε το πως σχετιζόμαστε εμείς ως άτομα με την κοινότητα, στην περίπτωση μας τη διαδικτυακή, και ευρύτερα με την κοινωνία ως σύνολο.

In our discussion “We vs Me” we talked about how we as people and companies could use communication and its tools to contact others, to exchange opinions, to listen to others, to help. We thought about how we are related as single identities to the community, in our case online community, and to society in general.

Η Σοφία το περιγράφει σε ένα ποστ της:”Βρες μια ιδέα μεγαλύτερη από εσένα. Με άλλα λόγια, βρες ένα όραμα, ένα όνειρο…Σκέψου το επόμενο μεγάλο πράγμα, την επανάσταση, σκέψου να κάνεις τα πράγματα καλύτερα για πραγματικούς ανθρώπους…Προώθησε την ιδέα.” Οι ομιλίες στο TED αποτελούν παραδείγματα για το πως ιδέες μπορούν να προκαλέσουν συζήτηση και να γίνουν κίνητρο για άλλους, δεν είναι πάντα απαραίτητo να μιλάμε το πόσο συναρπαστικοί είμαστε και ποσό φοβερή είναι η εταιρία μας. Αντίθετα μια ιδέα  μπορεί να επιφέρει δράσεις και αντιδράσεις, διάλογο.

In one of her posts Sofia says ” Find an idea that is bigger than you. In other words, find a vision, a dream… Think about the next big thing, think about revolution, think about making things better for real people and not corporate entities. Promote the idea. TED talks are examples for how ideas may cause debate and move others, to become an incentive for others, it is not always necessary to talk about  how amazing we are and how wonderful our company is. Talking about an idea may cause actions, reactions and dialogue.

Η χρήση του twitter μπορεί να έχει θετικά ή/ και αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να είναι εργαλείο διάδρασης. Εμείς το καθορίζουμε και με τον ίδιο τρόπο καθορίζουμε τι περιεχόμενο κινούμε μεσώ αυτού. Ποσό μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος πίσω από ένα προφίλ; Θέσαμε το ερώτημα το πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν κάποιος που μας προσθέτει στους φίλους του στο facebook  ή “μας παρακολουθεί” στο twitter  πραγματικά ενδιαφέρεται για το τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε. Εμάς πόσο μας ενδιαφέρει; Για κάποιους υπάρχουν τα νούμερα της AGB, για άλλους τα νούμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνία σε νούμερα χάνει το κοινωνικό στοιχειό.

Using twitter may have positive and/ or negative results, it can be a tool for interactivity. We define it and with the same way we determine what content we move using it. How much do we care about the person beyond a profile? We questioned how we can be sure that someone who adds us on his contact list on facebook or to his “following list” on twitter is really interested in what we do, what we think. How much are we interested? For some AGB numbers are important, for others numbers on social networks. Communication in numbers misses the social point.

Επίσης με την τεχνολογία να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ιδεών και δημιουργικότητας  με την βοήθεια απλών εργαλείων. Η επικοινωνία ως διάλογος και όχι ως μονόδρομος  ήρθε ξανά στο προσκήνιο.  Δόθηκε αφορμή για συμμέτοχη σε νέες ιδέες και προσπάθειες με την δυνατότητα να ξεπεράσουν κάθε σύνορο και να γίνουν κομμάτι ενός παγκόσμιου δικτύου και να προκαλέσουν δράσεις σε ένα άλλο  σημείο του πλανήτη.  Η τεχνολογία  έγινε τρόπος ανάδειξης ιδεών, έδειξε την δραστηριότητα και διαμόρφωση κοινοτήτων στις όποιες συμμετέχουμε με τον ένα η άλλο τρόπο. Τι σημαίνει κοινότητα; Μοιραζόμαστε με μια ομάδα κοινά ενδιαφέροντα. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δημιουργούμε μαζί κάτι καινούργιο, είτε αυτό είναι ιδέες, απόψεις, εργασία. Μια κοινότητα σχηματίζεται από ανθρώπους με κοινές βάσεις, επιθυμιίες, ιδέες, οι όποιες επηρρεάζουν την ταυτότητα του καθένα μεμονομένα αλλά και την ταυτότηα της κοινότητας όπως και την σχέση με την κοινότητα. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την κοινότητα ως κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ ανθρώπων.

As technology develops, new opportunities for the growth of ideas and creativity with the help of simple tools are created. Communication as dialogue and not as one-way-communication is rising.  New ideas and efforts became a reason for participation and possibly exceeding borders and becoming part of a global network, causing actions at another point of the planet. Technology became a way of showing ideas, activity and building of communities where we participate in one or another way. What is the meaning of community? Sharing common interests. Helping each other. Creating something new together, whether ideas, opinions, work. A community is shaped by people with common background, desires, ideas, which influence the identity of every single person, the community’s identity as well as the relation with the community. We could say that a community is a common point that brings people together.

Vodpod videos no longer available.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σε επιχειρηματικά αυτιά κάτι παραπάνω από ρομαντικό. Στη συζήτηση μας όμως μιλήσαμε και για υγιές ανταγωνισμό στον επιχειρηματικό κόσμο. Στην Ελλάδα η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας δεν ενθαρρύνονται από το κράτος. Είναι προς το συμφέρον της αγοράς να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας και να αναδειχθούν καινοτομίες. Η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν σημαίνει απαραίτητα την αποτυχία μιας άλλης. Ο τομέας της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι κατάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτόν. Kάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της. Έτσι θα επωφεληθεί και ο ολόκληρος τομέας δράσης της.

To business oriented minds all this may sound a bit romantic. However, we also discussed about healthy competition in the world of business. In Greece new businesses, especially in technology, are not encouraged by the state.  It is in the interest of the market that this field will grow and to show innovation. The success of one business is not necessarily connected to the failure of another.  In the last few years the field of technology has developed in Greece,  the conditions are still not optimal to intensify activity. Each business has to focus on its own improvement. This could bring an improvement for the whole industry.

“We win collectively” ή “μαζί μπορούμε καλύτερα” θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα αυτής της συζήτηση.

The conclusion of our discussion could be “We win collectively” or “together we can better”.

Session by
Konstantina Zoehrer & Vassilis Fourniadis

Advertisement

3 responses to “We vs Me session at MediaCamp2

  1. Είναι ωραίο που έγινε αυτό το session.

    Εύχομαι όλοι να έφυγαν από τη συζήτηση με ενέργεια για να ανοίξουν τις ιδέες τους στον κόσμο δημόσια, να ανοίξουν blogs με τα σχέδια τους για το μέλλον, να ανοίξουν το source code τους σε μια ελεύθερη άδεια χρήσης.

    Αν ξέρουμε κάποιον που μετά από αυτήν τη συζήτηση έκανε το τελευταίο, do send me an email please. Η πραγματική επιτυχία της συζήτησης είναι εκεί.

  2. Guys I am flattered for the mention. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα – ελπίζω να είμαι πιο κοντά στο επόμενο.

  3. Pingback: Sharing: Η ελέυθερη διακίνηση ιδεών είναι εξέλιξη « Κάτοικος Γυάλινου Πύργου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s