Προϋπολογισμός MediaCamp

Αναλυτικά τα έξοδα

150 ευρώ  για (200+/-) sandwich
κόστος για ένα  sandwich ανά άτομο
0,18 τυρί
0,18 αλλαντικό
0,26 ψωμί

50 ευρώ για καφέ, ποτά, χαροτπετσέτες, ποτήρια

300 ευρώ για 100 μπλούζες, γυρώ στα 3 ευρώ η κάθε μπλούζα με στάμπα

40 ευρώ για χαρτί εκτύπωσης (80) φωτογραφιών

60 ευρώ για γραφικές ύλες (post it, χαρτί, μολύβια κτλ.)
Σύνολο 600 ευρώ

Μπορείτε να επιλεξετε τι θέλετε να πρσφέρεται στο MediaCamp, είτε αυτό είναι τρόφιμο είτε υλικό, είτε μπλούζες. Οποιοσδήποτε συνεισφέρει  θα αναφερθεί και οποιοσδήποτε προσφέρει από 50 ευρώ και πάνω θα αναφερθεί σαν χορηγός.

  • Εάν θέλετε να συνεισφέρετε με κάποιο τρόπο πατήστε εδώ
  • Για να δέιτε ποιός συνεισφέρει πατήστε εδώ

Expenses

150 euros (200 + / –) sandwiches

cost for one sandwich per person

Cheese 0.18

0.18 turkey or ham

0.26 bread

50 euros for coffee, drinks, napkins , plastic cups

EUR 300 for 100 shirts, about 3 euros each shirt with print

40 euro for kodak photo paper (80) photos

EUR 60 for  materials (post it, paper, pencils, etc.)

Total 600

You can choose what you want contribute to MediaCamp, whether it will be food or equipment, or shirts. Any contribution will be mentioned and any offer over 50 euros will be listed as a event  sponsor.

  • Let us know if you can contribute in some way,  click here
  • To see who has contributed click here
Advertisement

One response to “Προϋπολογισμός MediaCamp

  1. Pingback: Acknowledging Sponsors « Media Camp Athens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s